วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการจัดอบรม "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ฟาร์ม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด