วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  ดำเนินการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง หน่วยงานส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทุกแห่ง มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย มีผู้เข้าอบรมตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมจรูญโลกะกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา