วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหม้อแตก หมู่ที่ 4 บ้านวังบวบและ หมู่ที่ ๒ บ้านปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา โค จำนวน 100 ตัว เกษตรกรรับบริการ 20 ราย พร้อมท้้งได้ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการปฏิบัติหลังการได้รับวัคซีนฯ เรื่องการควบคุมแมลงสัตว์พาหะในคอกสัตว์ และการงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้กับเกษตรกร