วันที่ 24 มิถุนายน  2564  นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางธิราวัล ทองแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ  หมู่ที่ ๒  ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร