7  มิถุนายน 2564 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์  ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวัง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๖ ฟาร์ม 

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของเกษตรกร ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันนี้7 สิงหาคม 2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 4  กันยายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน 5 ราย

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2563 มีคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา