วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหม้อแตก หมู่ที่ 4 บ้านวังบวบและ หมู่ที่ ๒ บ้านปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา โค จำนวน 100 ตัว เกษตรกรรับบริการ 20 ราย พร้อมท้้งได้ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการปฏิบัติหลังการได้รับวัคซีนฯ เรื่องการควบคุมแมลงสัตว์พาหะในคอกสัตว์ และการงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้กับเกษตรกร

 วันที่ 24 มิถุนายน  2564  นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางธิราวัล ทองแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ  หมู่ที่ ๒  ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร

 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของเกษตรกร ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 7  มิถุนายน 2564 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์  ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวัง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน ๖ ฟาร์ม 

 วันที่ 4  กันยายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน 5 ราย