วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ปฎิบัติงานให้บริการงานผสมเทียมให้กับเกษตรกร หมู่ที 1 ตำบลประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลทับช้าง และหมู่ที่ 2 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมได้แนะนำเกษตกร ในการดูแลสุขภาพโคหลังการผสมเทียม