วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุรชัย บำรุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2566 ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ผลการติดตาม เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการดื่มนมตรงตามกำหนด