วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย รักษาการปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  ติดตามโคโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้แนะนำและกำชับให้เกษตรกรแจ้งเจ้าหน้าที่หากประสงค์จะรับบริการผสมเทียมโคของโครงการ