วันที่  29 พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้บริการแนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ ยาปฎิชีวนะ  และวิตามิน   ร่วมกับโครงการอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพลี  หมู่ที่  6 ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  35  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  114 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 28 ก้อน โค  124 ตัว ยาปฏิชีวนะชนิดละลายน้ำ จำนวน  13  ขวด  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 22 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 534 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 39 ราย