วันที่  27 มีนาคม  2562  เวลา  08.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ  และวิตามิน   ร่วมกับอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนเค็จ  หมู่ที่  2 ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยให้บริการแจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  34  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  30 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 16 ก้อน โค  70 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  11  ซอง  วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 13 ขวด  สัตว์ปีก จำนวน 425 ตัว  มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 25 ราย