วันที่ 7 มกราคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จากวาตภัย ในพื้นที่ บ้านคูขุดใต้ หมูที่ 5 ตำบลคูขุด และในพื้นที่บ้านพรวน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ โดยได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ  35 ถุง เกษตรกร 35 ราย  โค 299  ตัว