วันที่  19 ธันวาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้บริการ แนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (fild day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน  55 ราย แจกเอกสารเผยแพร่ จำนวน 39 ฉบับ ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน 74 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 30 ก้อน และแจกวิตามินชนิดผง จำนวน 52 ซอง