วันที่  1 พฤศจิกายน  2561  เวลา  17.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรรายเก่า และเกษตรกรรายใหม่ ที่ต้องการรับโค โครงการธนาคารโค-กระบือฯ  และได้มอบอาหารแร่ธาตุ  จำนวน 24 ก้อน  ยาถ่ายพยาธิ จำนวน 60 ขวด ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม