วันที่  7 สิงหาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน  21 ราย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก และปศุสัตว์อำเภอสทิงพระไ ด้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการยืมโคเพื่อการผลิต ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว