วันที่  9 กรกฎาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมประชุมกับกลุ่มโคแสงจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อต้นแบบของอำเภอสทิงพระ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูลแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑  และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนสาธิตวิธีการปลูก