วันที่ 20 มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลกระดังงา จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ ทางเลือกอาชีพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน