วันที่  9 พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  กลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จัดประชุมสมาชิกกลุ่มโคแสงจันทร์  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ตำบลวัดจันทร์  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  33  คน  โดยบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์   การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์  ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และการผลิตอาหารผสมสำหรับเลี้ยงโคเพื่อลดต้นทุนการผลิต  ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อประสบปัญหาโคเนื้อขุนราคาตกต่ำ ต้นทุนอาหารโคมีราคาสูง  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาถ่ายพยธิสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค