วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เกษตรกรตำบล คลองรี คูขุด และตำบลท่าหิน อพยพสัตว์เลี้ยง ไว้บนถนน ได้รับการสนันสนุนเต็นท์ จาก หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/อบต. และหมู่บ้านได้จัดหาบางส่วน เกษตรกรบางราย จัดทำเพิงพักสัตว์ริมถนน ตั้งแต่บ้านระฆัง หมูที่ 1 ตำบลท่าหิน ถึงบ้านท่าคูระ หมูที่ 9 ตำบลคลองรี รวมเต็นท์และจุดเพิงพัก จำนวน 57 หลัง  จำนวนโค 2,759 ตัว สุกร 36 ตัว เกษตรกรได้ตัดหญ้าในน้ำมาเลี้ยงโค  บางรายใช้ลูกตาลอ่อนมาสับเพื่อใช้เลี้ยงโค