วันที่ 6 - 9 กันยายน 2564  นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 ราย ปี 2563) จำนวนทั้งหมด 6 ราย 6 ตัว ขณะนี้มีโคตั้งท้องแล้ว จำนวน 5 ตัว อีก 1 ตัว รอการผสม สุขภาพแข็งแรงดีทุกตัว