วันนี้ที่ 5 มีนาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ ปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 ราย (ตำบลเกาะแต้ว 4 ราย ตำบลทุ่งหวัง
2 ราย และตำบลพะวง 1 ราย ) ได้ตรวจสุขภาพโค พร้อมกับมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุให้เกษตรกร ผลการตรวจสุขภาพโคแข็งแรงสมบูรณ์ดี