วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  ( FMD )  ในพื้นที่ หมู่ 5 และ 6  ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกร 38 ราย จำนวนสัตว์ 120 ตัว  ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี