วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ฯปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 ราย แยกเป็นตำบลเกาะแต้ว 4 ราย ทุ่งหวัง 2 ราย พะวง 1 ราย  สุขภาพโคดังกล่าว แข็งแรงสมบูรณ์ดี และฉีดวัคซีนให้โคทุกตัวแล้ว