วันที่  8-9 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ฉีดวัคชีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  (FMD)  ในพื้นที่ หมู่ 4และ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกร 39 ราย จำนวนสัตว์ 174  ตัว  ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี