1

วันที่ 19 มกราคม 2566  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายเจ้าหน้าที่ โดยนายวิทวัส สะมะลาเต๊ะ เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยนางณัฐนิช ยามา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามลูกโคที่เกิดใหม่จากน้ำเชื้อกรมปศุสัตว์ ของเกษตรกรที่เข้าบริการผสมเทียมในแม่โค จำนวน  3 ราย  3 ตัว