1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย โดยนายวิทวัส สะมะลาเต๊ะ เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยนางณัฐนิช ยามา ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ เข้าบริการผสมเทียมในแม่โค โดยใช้น้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์ แนะนำสังเกตอาการกลับสัดหลังผสมเทียม ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เกษตรกรจำนวน 3 ราย