วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายเจ้าหนา้ที่ ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร บ้านนาแลง ม.5 ต.จะแหน และเกษตรกร บ้านบาละ ม.1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และให้คำแนะนำการดูแลโคหลังการผสมเทียมกับเกษตรกร