วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประชัน  ใจประเทือง  ปศุสัตว์อำเภอเทพา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยม และติดตามงาน ของ รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย  ตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงสัตวปีก  แนะนำการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของโรงเรียน