วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  นำเสนอโครงการธนาคารแพะตำบล “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน  25 ราย  เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ