วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย นำเสนอโครงการธนาคารแพะ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ให้แก่เกษตรกรตำบลทุ่งพอ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ซึ่งให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  25 ราย