วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ติดตามสำรวจโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  ดำเนินการตามข้อสั่งการของปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ในพื้นที่โรงเรียนอำเภอสะบ้าย้อย