วันที่  9 พฤศจิกายน 2560 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,5 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเริ่มต้นการผลิตตามแผนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ในรูปแบบ 3 ประสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่