วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ของ โลตัส เอ็กซ์เพลส  หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ประจำปี 2566 ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ ตามโครงการปศุสัตว์ OK