วันที่ 24 มกราคม 2566 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือ ของนายธัญวุฒิ สว่างวรรณ ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ที่มีการแจ้งลูกเกิดเป็นเพศเมีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ผลการตรวจเยี่ยมลูกโคที่เกิดมีสุขภาพแข็งแรง