วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก และ เท้าเปื่อย พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคซึ่งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรค เป็นอย่างดี