วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โค โครงการธนาคาโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ 5 ตำบลคลองหลา  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เกษตรกร 1 ราย  พร้อมให้คำแนะนำดูสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน ผลการตรวจเยี่ยมโคมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง