วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกินแก่โคของเกษตรกร ตำบลคลองหลา และตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมพ่นยากันแมลงบริเวณคอกที่อาจเป็นพาหะที่จะทำให้เกิดโรค และแนะนำการป้องกันการเกิดโรคลัมปี-สกินแก่เกษตรกร