วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2561 และ2563 พร้อมได้มอบเวชภัฑณ์ยาให้กับเกษตรกรไว้ใช้สัตว์ที่เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา