วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย