วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อย ให้โค ของเกษตรกรตำบลคลองหอยโข่ง รวม 279 ตัว 47 ราย ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหอยโข่ง ประสานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมารับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อป้องกันโรคระบาดต่อไป