วันที่ 8 เมษายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลตำบลทุ่งลาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 52 ตัว เป็นสุนัข 39 ตัว (เพศเมีย 28 ตัว เพศผู้ 11 ตัว ) และแมวเพศเมีย 13 ตัว