วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอคลองหอยโข่ง 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพิธิ์   โรงเรียนวัดโคกม่วง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม ต่อไป