วันที่ 16 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ติดตามประเมินกลุ่มเลี้ยงโค "โครงการหมู่บ้านโคเนื้อบ้านทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มโค จำนวน 35 คน