วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เพื่อรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา