วันที่ 13 มีนาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่วง เทศบาลตำบลทุ่งลาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง  ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก