วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เป็นวิทยากร และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง เข้าร่วมอบรม ตำบลละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมฝึกการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการจับสุนัขและแมวในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า