5ห้

วันที่ 5 กันยายน  2565  นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายพนม สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล นางสาวพิชชาภา ชุมแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ นางสาวชลธิชา เพชรวัชระไพบูลย์ ตำแหน่งเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ของโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้คำปรึกษาในการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในโค การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยเบื้องต้น และมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่เกษตรกร  อ.สิงหนคร จ.สงขลา