วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค  หมู่ที่ 6 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำ การเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น การป้องกันโรคฯ