วันที่ 19 กรกฎาคม  2565  นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร นายพนม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล นางสาวพิชชาภา ชุมแก้ว ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ นางสาวชลธิชา เพชรวัชระไพบูลย์ เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้คำแนะนำการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก และเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันในโรคนิวคาสเซิล  อ.สิงหนคร จ.สงขลา