วันที่ 1 กรกฎาคม  2565  นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  พร้อมเจ้าหน้าที่  ดำเนิการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในรัศมีรอบสนามชนโคสิงหนคร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการป้องกันโรคในโค ม.8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา