1

วันที่ 6  มกราคม  2565 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และ นายพนม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการผสมเทียมและปรับปรุงสายพันธุ์โคให้เกษตรกร